„Cywilizacja jest zwycięstwem miasta”, które obecnie staje się podstawowym siedliskiem życia człowieka (O. Spengler, Zmierzch Zachodu). Wielu ceni zalety miasta, ale równocześnie tęskni za inaczej zorganizowaną przestrzenią. Nasilająca się suburbanizacja nie sprzyja kondycji miasta ani potrzebom środowiska. Możliwe są jednak inne rozwiązania związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką środowiskową, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, poprawie jakości życia mieszkańców i ochronie środowiska. Oznaczają znaczące inwestycje w zieleń, jej powszechną implantację i zapewnienie codziennego do niej dostępu. W publikacji Miejska gra w zielone zestawiono polskie miasta na prawach powiatu w wielu rankingach umożliwiających interpretację problemów i zagadnień powiązanych z tematyką zieleni. Podjęto próbę skonfrontowania deklaracji głównie politycznych (samorządowych – krajowych i unijnych) z praktyką, zwracając uwagę na trudności w pełnej ocenie zieleni w miastach.

Książka jest interesująco napisana (…). Komentarze i kierunki autorskich interpretacji są dobrze udokumentowane zagraniczną i polską literaturą przedmiotu, materiałem empirycznym lub przywołaniem stosownych projektów rozwojowych o zasięgu globalnym, europejskim, polskim i lokalnym. (…) Warto podkreślić nie tylko jej rolę popularyzatorską, ale również funkcje edukacyjne i w pewnym sensie podręcznikowe (…), może być użyteczna także w programach kształcenia akademickiego na kierunkach, które – z różnej perspektywy – podejmują problematykę miejską (z recenzji prof. zw. dra hab. Wojciecha Świątkiewicza).

Barbara Kołodziej – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zasadniczo jej zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej: problemów i kwestii społecznych oraz funkcjonowania instytucji powołanych do usprawniania życia społecznego. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o możliwość lepszej organizacji społecznej – korespondującej z bieżącymi problemami, co pozwalałoby na kreowanie lepszych perspektyw.