\n\nZMIANY UWZGLĘDNIONE W 21. WYDANIU (PRAWO, ORZECZNICTWO, INTERPRETACJE PODATKOWE) \n\nPIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):\n– likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;\n– rezygnacja z mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;\n– przywrócenie przez „Polski Ład 2.0” preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci;\n– inne korzystne rozwiązania podatkowe adresowane do osób samotnie wychowujących dzieci oraz do ich dzieci;\n– zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. (na podstawie regulacji „Polskiego Ładu 1.0”, a później „Polskiego Ładu 2.0” z dnia 15 czerwca 2022 r.), modyfikacje w zakresie wysokości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania;\n– objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nowych grup podmiotów;\n– skala podatkowa w 2022 r. i później (zmiany wprowadzone przez „Polski Ład 1.0”, a następnie przez „Polski Ład 2.0”);\n– wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);\n– uelastycznienie zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników w odniesieniu do tego samego podatnika;\n– ograniczenie zakresu stosowania i wprowadzenie dodatkowych warunków korzystania z ulgi na zabytki;\n– uchylenie przepisów o przejściowym ryczałcie od dochodów;\n– podwyższenie wysokości ulgi z tytułu przynależności do związków zawodowych,\n– odroczenie wprowadzenia w życie obowiązku przekazywania organom podatkowym plików: JPK_CIT i JPK_PIT;\n– podwyższenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego;\n– ulgi, preferencje podatkowe oraz zasady ustalania rezydencji podatkowej w związku z udzielaniem przez Polskę pomocy Ukraińcom-uchodźcom wojennym;\n– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze\n\nCIT (podatek dochodowy od osób prawnych):\n– modyfikacja i odroczenie stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego;\n– podatek od przerzuconych dochodów w kontekście zmian, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku;\n– nowe i zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) i oświadczeń płatników (WH-OSC);\n– zmienione przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych;\n– nowe i zmienione regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów kapitałowych (estońskiego CIT);\n– modyfikacje dotyczące przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. transakcji rajowych (zmienione progi dokumentacyjne, przypadki zniesienia obowiązku dokumentacyjnego etc.);\n– uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;\n– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze;\n– konsekwencje uchylenia przez przepisy „Polskiego Ładu 2.0” regulacji dotyczących przejściowego ryczałtu od odchodów\n\nVAT (podatek od towarów i usług):\n– wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;\n– novum w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania VAT dla niektórych usług finansowych;\n– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;\n– przyznanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym w terminie 40 dni (dla podatników, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane) lub 15 dni (dla podatników, którzy zapewnili możliwość dokonywania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych);\n– omówienie regulacji dotyczących szczególnych przypadków zwrotu VAT;\n– warunki utworzenia i funkcjonowania grupy VAT – jako podatnika VAT oraz rozliczenia w grupie VAT;\n– umożliwienie dokonywania kwartalnych rozliczeń VAT podatnikom, którzy nie posiadają statusu małego podatnika, ale rozliczają podatek dochodowy w oparciu o estoński CIT;\n– omówienie założeń pakietu SLIM VAT 3\n\nPodatek od nieruchomości:\n– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących możliwości zakwalifikowania silosów (i niektórych innych obiektów budowlanych) dla celów podatku od nieruchomości jako budynków, a nie budowli;\n– znaczny wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;\n– wyjaśnienie, jakie okoliczności mogą sprawiać, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą nie przesądzać w ostateczny sposób o kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych (wyrok NSA z 2022 r.)\n\nPodatek od spadków i darowizn:\n– przytoczenie i komentarz do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (z 2022 r.) dotyczących podatku od spadków i darowizn;\n– podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek\n\nKontrola podatnika:\n– nowe zadania w zakresie kontroli celno-skarbowej nałożone przez ustawodawcę na Krajową Administrację Skarbową;\n– omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego – odnoszących się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej\n\nKontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych:\n– wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nowej instytucji procesowej umożliwiającej badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;\n– uprawnienie adresata do doręczenia mu pism – na jego wniosek – na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i związane z tym zmiany przepisów w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;\n– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowych\n\n\nMERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.\nZawiera:\n– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),\n– wyraźnie wyodrębnione przykłady,\n– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.\nUkład treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:\n– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,\n– szczegółowy indeks rzeczowy,\n– numery boczne na marginesach,\n– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,\n– wzory pism i dokumentów,\n– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,\n– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.\n\nPrzyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:\n– papier biblijny,\n– zakładki.