Zgodnie z ustawą nowelizującą podatki dochodowe od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT osiągających przychody przekraczające 50 milionów euro.

 W książce poddano analizie zagadnienia dotyczące regulacji dotyczącej obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tej strategii. W pierwszej kolejności przedstawiona została jej istota oraz charakter prawny. Następnie omówiono zakres podmiotów obowiązanych do jej sporządzenia i zakres oraz rodzaj informacji nią objętych. Przybliżono także sposób realizacji tego obowiązku, jak i sankcje z tytułu jego niewykonania.


W swoich rozważaniach Autorzy szczególną uwagę zwrócili na:

- procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniających ich prawidłową realizację;

- realizacji obowiązków informowania Szefa KAS o schematach podatkowych (MDR);

- informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi;

- informowaniu o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych;

- informowaniu o wystąpieniu z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie np. interpretacji podatkowej;

- dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.


 Książka zainteresuje przede wszystkim doradców podatkowych, księgowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji skarbowej. Zainteresuje również przedsiębiorców będących członkami podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.